تبلیغات
غم دل

منم این خسته دل درمانده

به تو بیگانه پناه آورده

منم آن از همه دنیا رانده

در رهت هستی خود گم کرده

از ته کوچه مرا می بینی

می شناسی ام و در می بندی

شاید ای با غم من بیگانه

بر من از پنجره ای می خندی

با تو حرفی دارد دل خسته و بیمارم

جز تو ای دور از من از همه بیزارم

آره خوب همیشه اونی که دوسش داری قلبتو می شکونه ولی نه هیچ وقت

نامید نمیشی. این و واسه خودم نمی گم ولی...
دوشنبه 26 اسفند 1387 | نظرات ()